Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Huis kopen

In de notariële leveringsakte worden in grote lijnen de voorwaarden overgenomen waaronder koper en verkoper de overeenkomst hebben gesloten. Door de ondertekening van de leveringsakte door de partijen en de notaris en door de inschrijving van deze akte in de registers van het Kadaster gaat de eigendom over op de koper.

Prijs akte van levering en hypotheekakte: € 985,00 (inclusief BTW). Prijs alleen akte van levering: € 550,00 (inclusief BTW).

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Standaardwerkzaamheden aankoop en financiering

Onder de standaardwerkzaamheden wordt verstaan

Extra werkzaamheden die in rekening gebracht kunnen worden bij een aankoop en financiering

 1. Aflossing van kredieten, persoonlijke leningen en of andere financiële verplichtingen
  Wanneer de bank of hypotheeknemer als voorwaarde in de hypotheekopdracht heeft opgenomen dat eventuele lopende kredieten worden afgelost wordt per aflossing € 15,00 in rekening gebracht.
 2. Bankgarantie/waarborgsom
  Het kan voorkomen dat door de koper ten behoeve van de verkoper een bankgarantie of waarborgsom voldaan dient te worden. Als de bankgarantie of waarborgsom niet bij ons binnen is op de datum die in de koopovereenkomst is gesteld brengen wij de koper hiervan op de hoogte en brengen wij de koper € 75,00 extra in rekening.
 3. De gelden zijn niet binnen op het moment van passeren
  Het kan voorkomen dat de gelden niet binnen zijn op het moment dat de akte gepasseerd wordt. De notaris mag echter niet passeren als de gelden niet zichtbaar zijn op de rekening. Voor de extra werkzaamheden die hierdoor ontstaan wordt € 125,00 in rekening gebracht.
 4. Economische overdracht
  Als de verkoper het registergoed in eigendom heeft verkregen door een economische overdracht moet daarvoor veel onderzoek verricht worden. Hier brengen wij de koper € 150,00 in rekening.
 5. Erfpacht
  Wanneer er een hypotheek wordt gevestigd of een woning wordt overgedragen en er is een erfpacht gevestigd, kan het zijn dat er toestemming gevraagd moet worden aan de erfverpachter. Hiervoor wordt € 75,00 in rekening gebracht bij de koper.
 6. Faillissement
  Het kan voorkomen dat een verkoper failliet is verklaard en dat een curator alles voor hem afhandelt. Voor de extra werkzaamheden die hierdoor ontstaan (volmacht curator, toestemming Rechter-commissaris, extra goedkeuring hypotheekhouder e.d.) wordt € 180,00 in rekening gebracht.
 7. Gedeeltelijk perceel
  Als er een gedeeltelijk perceel wordt overgedragen zijn de kadasterkosten voor de inschrijving van de leveringsakte aanzienlijk hoger, deze kosten zullen één op één aan u worden doorberekend. Over de precieze kosten zal nader contact met u worden opgenomen.
 8. Hypotheekvolmacht
  Wanneer koper niet bij het passeren aanwezig kunnen of willen zijn kan de notaris een notariële volmacht opmaken. De kosten hiervoor bedragen € 150,00 voor de koper.
 9. Inschrijving koopovereenkomst
  Er bestaat een mogelijkheid tot het inschrijven van de koopovereenkomst in de openbare registers van het Kadaster. De notaris moet daarvoor een registerverklaring aanleveren aan de bewaarder van het Kadaster. In totaal wordt er € 198,00 in rekening gebracht bij de koper (onze kosten en de inschrijvingskosten van het Kadaster).
 10. Meerdere percelen
  Als er meerdere percelen worden overgedragen of als er een hypotheek op meerdere percelen wordt gevestigd moeten extra handelingen verricht worden. Het gaat hier om extra handelingen met betrekking tot de akte(n) en de inzage in het Kadaster. Per perceel wordt hiervoor € 50,00 in rekening gebracht. De extra Kadasterkosten zijn € 30,00 per perceel.
 11. Opmaken koopovereenkomst
  Wanneer de verkoper en de koper de overdracht buiten de makelaar om regelen kunnen wij een koopovereenkomst opmaken. Hiervoor wordt € 200,00 in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 12. Overbruggingshypotheek vestigen
  Als de koper een hypotheek vestigt op zijn huidige woning en de aangekochte woning moet de notaris extra werkzaamheden verrichten (inzage in Kadaster en de hypotheekakte). Voor deze werkzaamheden wordt per perceel € 150,00 in rekening gebracht.
 13. Overboekingkosten
  Voor het overboeken van de gelden brengen wij per overboeking € 12,50 in rekening. Het overboeken van de gelden geschiedt normaal gesproken twee werkdagen na het passeren van de akte(n).
 14. Spoedtarief
  Wij zijn altijd bereid om een dossier met spoed af te handelen, voor zover de termijnen van bank en of andere instellingen dit toelaten. Omdat hierdoor eventueel andere dossiers vertraging oplopen brengen wij € 150,00 aan extra kosten in rekening bij de opdrachtgever.
 15. Uitstel passeerdatum
  Het kan voorkomen dat bepaalde stukken niet op tijd binnen zijn en dat daarom de akte wordt uitgesteld met als gevolg dat bepaalde handelingen opnieuw verricht moeten worden (gelden opvragen, aflosnota’s opvragen etc.) Hiervoor brengen wij € 150,00 in rekening.
 16. Vererving
  De notaris moet altijd controleren of de partijen die bij het ondertekenen van de akte aanwezig zijn bevoegd zijn om een rechtshandeling uit te voeren. Wanneer er sprake is van een vererving brengt dit veel extra werkzaamheden met zich mee. Daarom brengen wij voor een vererving die niet bij ons bekend is € 150,00 in rekening.
 17. Vervroegen passeerdatum
  Wanneer verzocht wordt de passeerdatum te vervroegen moeten bepaalde handelingen opnieuw verricht worden (gelden opvragen, aflosnota’s opvragen etc.) Daarvoor wordt € 150,00 in rekening gebracht.
 18. Vestigen erfdienstbaarheid
  Als er nieuwe erfdienstbaarheden gevestigd moeten worden in de akte van levering brengen wij afhankelijk van de hoeveelheid tekst tenminste € 100,00 in rekening.
 19. Volmacht aankoop en/of verkoop
  Het is mogelijk een volmacht op te maken als de koper of verkoper niet bij de leveringsakte aanwezig kan zijn. De kosten voor het opstellen van een dergelijke volmacht zijn € 25,00 en worden in rekening gebracht bij de volmachtgever. De volmacht moet gelegaliseerd worden door een notaris, indien dat bij ons op kantoor gebeurt, worden daarvoor geen extra kosten in rekening gebracht.
 20. Overige werkzaamheden
  Hiermee worden bedoeld alle werkzaamheden die hierboven niet zijn genoemd en die niet rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeien, maar die wel zijn aan te merken als bijzondere of extra handelingen. Indien naar het oordeel van de notaris sprake is van een situatie die afwijkt van de “normale” procedure, zal hierover vooraf contact worden opgenomen met cliënten in verband met een mogelijke afwijking van de prijsstelling.
 21. BTW
  Alle genoemde kosten voor de extra werkzaamheden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
1 Voer uw gegevens in
2 Controleer uw gegevens
3 Bevestig uw aanvraagControleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

Controleer of uw gegevens kloppen. Indien nodig kunt u op 'wijzig mijn gegevens' klikken om uw gegevens aan te passen. Indien uw gegevens kloppen kunt u naar de volgende stap gaan.

U staat op het punt uw gegevens te versturen. We zullen deze gegevens verwerken in een ontwerp-akte en zullen deze binnen 2 werkdagen aan u toezenden.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.