Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van deze cookies.

Sluit deze melding

Algemene voorwaarden

 1. Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met Notarissenland, zijnde de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notarispraktijk Huiskes B.V. gevestigd te Deurningen, worden aangegaan. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Notarissenland”, wordt daaronder mede verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notarispraktijk Huiskes B.V. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven, aanvaard en uitgevoerd door Notarissenland, met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
 2. Vennoten in de zin van deze algemene voorwaarden zijn natuurlijke -en/of rechtspersonen die direct en/of indirect aandelen in Notarissenland houden. Een lijst van Vennoten ligt ter inzage bij het secretariaat van het kantoor in Enschede.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan Notarissenland, die derhalve als enige opdrachtnemer geldt. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot Notarissenland, de opdracht uitvoert (zoals ook een vennoot) of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.
 4. Betaling van declaraties dient te geschieden uiterlijk binnen 14 werkdagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende afspraak. Bezwaar tegen de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 werkdagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt aan de afdeling interne incasso.
 5.  In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan Notarissenland verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privť opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 6. Met betrekking tot geoffreerde prijzen voor producten op de site van Notarissenland wordt een voorbehoud gemaakt betreffende de prijzen/tarieven van derden (zoals het Kadaster, het Centraal Testamentenregister, het huwelijksgoederenregister e.d.) en verschuldigde belastingen. Die kunnen tussen het moment van offerte en facturering wijzigen, welke eventuele wijzigingen voor rekening van opdrachtgever komen. Bemiddeling in geval van geschillen is niet bij de geoffreerde prijs inbegrepen.
 7. a. Iedere aansprakelijkheid van Notarissenland en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Notarissenlandde opdracht uitvoert of heeft uitgevoerd (zoals ook een Vennoot) of bij die uitvoering betrokken is of was, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) van Notarissenlandwordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen), echter onverminderd het hierna onder artikel 7 lid d bepaalde.
  b. Notarissenland zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Notarissenland is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  c. KopieŽn van de huidige polissen met voorwaarden liggen ter inzage bij het secretariaat van het kantoor in Enschede.
  d. Indien om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot tweemaal het door Notarissenland aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW tot een maximum van het eigen risico, in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  e. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in het geval er sprake zou zijn van opzet aan de zijde van Notarissenland.
 8. de in artikel 5 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Notarissenland aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Notarissenland het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 9. Notarissenland is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt Notarissenlandom algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Notarissenland voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.
 10. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan Notarissenland krachtens enige rechtsverhouding tot Notarissenland uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder ook alle notarissen, kandidaat notarissen en alle overige personen die bij, voor of namens Notarissenland werkzaam zijn, direct of indirect, al dan niet als Vennoot, alsmede derden die door Notarissenland zijn ingeschakeld.
 11. Op de rechtsverhouding tussen Notarissenland en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Almelo.
 12. Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.